Coś o strzelnicy.

Kcyńska strzelnica.
Strzelnica KBS w Kcyni, obecnie położona jest przy ulicy Poznańskiej 31, dawniej szosa Wągrowiecka. Zajmuje obszar 2.0500 ha. W większości jest to park, około 0.46 ha to oś strzelecka, budynek strzelniczy z 1926 r. i parking.
(żródło: T. Pietrykowski 666 lecie Kcyni1928r ) Pisze : Bractwo Kcyńskie posiada za miastem, nad szosą wągrowiecką wspaniałą strzelnicę z ogrodem. Dawniej strzelnica mieściła się w ogrodzie
Retzllafa. Pierwotnie bracia strzelcy posiadali strzelnicę na terenie, gdzie dziś mieści się  mleczarnia kcyńska.
(z opowiadań starszych ludzi).
Dziennik Bydgoski z dnia 26 września 1926 r. pisze :
 W dniach 29 i 30 września obchodziło nasze Bractwo Strzeleckie piękną uroczystość poświęcenia nowo rozbudowanej strzelnicy.
W uroczystości brały udział Bractwa Strzeleckie: Bydgoszcz, Żnin, Szubin, Gołańcz, Wolsztyn, Janówiec, Wagrówiec, Pakość i Margonin. Po nabożeństwie brały Bractwa udział w wspólnym obiedzie, podczas którego powitał prezes Bractwa Kcyńskiego p. J. Kozłowski
przedstawicieli duchowieństwa, władz, delegacje jak i Bractwa. Zabierali jeszcze głos pp.
burmistrz Rybarczyk-Kcynia, p. burmistrz Bukowski z Żnina i inni bracia. O godz. 1,30
wyruszyła brać strzelecka na strzelnicę.
O godz.2 nastąpiło uroczyste poświęcenie Strzelnicy przez ks. wik. Pękackiego. O godz. 2,30
otworzył prezes p. Kozłowski uroczyste strzelanie okrzykiem na cześć Rzeczpospolitej,
poczem oddali wystrzały: król kurkowy p. Batog- Kcynia na cześć Rzeczypospolitej,
w z. p. starosty p. Niziółkiewicz -Szubin, na cześć Prezydenta R.P., p. burmistrz Rybarczyk-Kcynia na cześć wojsk, p. Bukowski- Żnin na cześć Zjednoczenia Bractw Strzeleckich,
prezes p. Kozłowski-Kcynia na cześć Bractw. Potem odbyło się strzelanie premiowe.
(pisownia oryginalna)


Z raportu ewidencyjnego rok 1929 dowiadujemy się, że kcyńska strzelnica posiadała
15 stanowisk odległość 160 metrów. Oś strzelecką osłaniały i osłaniają do dzisiaj wały ziemne. Na końcu strzelnicy była wybudowana tarczownia ( zniszczona w latach PRL)
Od  powstania strzelnica- park, to nie tylko miejsce strzelań, to miejsce spotkań i zabawy.
Muszla koncertowa i grzybek taneczny – to miejsce kultury i zabawy.
(Orędownik z dnia 26 sierpnia 1937r  podaje): W niedzielę urządziły miejscowe towarzystwa
śpiewu Moniuszko, Echo i Chór kościelny wspólny „Festyn śpiewaczy”
(Pałuczanin Ilustrowany Kurier z dnia 28 maja 1936 r. podaje): W drugie Święto Zielonych Świąt w Strzelnicy Bractwa Kurkowego odbędzie się strzelanie o Króla Kurkowego 1936-37.
Z okazji tej odbędzie się także zabawa letnia z urozmaiceniami.
Prezydium WRN w Bydgoszczy pismem z dnia 31 marca 1952 r. stwierdza, że dalsze
istnienie stowarzyszenia  p. n. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kcyni wpisanego  do rejestrów stowarzyszeń i związków b. Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego dnia 30 maja 1935r stało się bezprzedmiotowe i z uwagi na to zarządza się jego likwidację z jednoczesnym
przekazaniem majątku na rzecz Skarbu Państwa do dyspozycji Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej miasta Kcyni.
Budynek „Strzelnica” w ¾ zostaje przekazany  dla klubu piłkarskiego –Orzeł- na szatnie.
W pozostałej części GS przez lata prowadzi bar.
Od lat 90 ub.w. gmina podnajmuje prywatnym dzierżawcom.
Os strzelecka do połowy lat 70 ub.w. jest użytkowana przez sekcje strzelecką LOK.
przez kolejne lata nieużytkowana niszczeje zarasta samosiewkami.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kcyni po wznowieniu działalności w wrześniu 1999r.
otrzymuje, od Burmistrza MiG, umową użyczenia, zgodę na użytkowanie osi strzeleckiej.
Bracia z zapałem przystępują do prac, przywracających osi strzeleckiej jej pierwotne przeznaczenie. A było co wycinać i porządkować po 25 latach NIC nierobienia, przez poprzednich użytkowników.
W roku 2000 postawiono  wiatę strzelecką dwa przechwytywacze kul, oraz 2 metrowy, z płyt betonowy płot, od strony boiska piłkarskiego. W roku następnym na szczycie wałów ochronnych dla bezpieczeństwa całą oś ogrodzono płotem z płyt betonowych.


W roku 2002 decyzją Burmistrza z dnia 2 kwietnia 2002r
        Na podstawie art. 104 ustawy z dmą 14 czerwcu. 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( U. Dz. (I. z 2000 f- Nr 98, poz. 1071 ) i art.47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r, o broni i amunicji ( Dz. U. z 1999 r. Nr 53, póz- 549 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzeń! a Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w7 sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic ( Dz. U. Ni 27 , póz. 341 ), j>o rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kcyni  orzekam

1. Dopuścić do użytkowania strzelnicę położoną w Kcyni przy u!. Poznańskiej 31 na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 589/1 stanowiącej własność Gminy Kcynia , która zostaje! przekazana umową użyczenia z dnia 8 września 2000 r. do czasu uregulowania prawnego własności obiektu

2. Zatwierdzić regulamin strzelnicy o treści jak w załączniku nr l stanowiącym integralną część decyzji.

Mijają kolejne lata i wiele spraw w sądach o zwrot majątku. Nadchodzi rok 2012

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 2012 roku nakazujący sprostować wpisy w księgach wieczystych.

I w dniu 27 lipca 2012 roku następuje Protokół przekazania